Hematúria

Hematúria je ochorenie, pri ktorom sú v moči prítomné erytrocyty. Prítomnosť erytrocytov v krvi je najčastejším príznakom choroby obličiek. Makroskopická, ale aj mikroskopická hematúria môže byť prejavom celkovej choroby, postihnutia glomerulu alebo odvodových močových ciest. Intenzita výskytu červených krviniek v moči kolíše v závislosti od pridruženej infekcie či aktuálnej fyzickej námahy. Na rozdiel od makroskopickej hematúrie, pri ktorej sú príznaky zjavné, mikroskopická hematúria sa vyskytuje často bez viditeľných symptómov. Trvanie hematúrie je rôzne, niekedy sa jedná len o jednorazový nález, inokedy môže ísť o dlhodobejšie trvanie či dokonca trvalú hematúriu.

Zafarbenie moču pri hematúrii

 

Hranica patologickej hematúrie je daná prítomnosťou viac ako piatich erytrocytov v zornom poli mikroskopu pri mikroskopickom vyšetrení natívného močového sedimentu. Hematúriu možno určiť aj na základe kvantitatívneho zberu moču počas dvanástich hodín.

 

Typologické rozdelenie hematúrií

Etiológia

prerenálna

renálna

postreniálna

Trvanie

jednorazová

v časovom intervale

trvalá

Iné nálezy v moči

s bakteriúriou

izolovaná

s proteinúriou

Intenzita

mikroskopická

makroskopická

Klinické príznaky

asymtomatická

symptomatická

 

Prevalencia (výskyt) hematúrie je dosť vysoká, ale jej priebeh je zvyčajne mierny s dobrou prognózou. Pri jednorazovom vyšetrení moču sa hematúria vyskytuje až v 4% zdravej populácie detí a mladistvých. Pri opakovanom vyšetrení moču jej výskyt klesá a pohybuje sa od 0,5% do 2%, pričom obidve pohlavia sú zastúpené rovnomerne.

Rozsiahle skríningové vyšetrenia populácie detí a mladistvých zistili, že hematúria je často prechodný jav, ktorý v priebehu niekoľkých dní prípadne týždňov úplne vymizne. Na druhej strane však môže byť hematúria často jediným príznakom závažnej choroby obličiek, čo poukazuje na potrebu racionálneho diagnostického prístupu pri tomto močovom syndróme.

Mechanizmus hematúrie nie je presne objasnený, ale najčastejšie sa vysvetľuje prestupom erytrocytov trhlinami v poškodenej GBM (bazálnej membráne glomerulu). Erytrocyty sú elastické bunky a vplyvom hydraulického tlaku v priesvite kapiláry dochádza k zmene ich tvaru a zmenám v ich membránach. Tieto zmeny vznikajú najmä pri prechode trhlinou s menším priemerom ako je priemer červených krviniek