Leukocytúria

Množstvo leukocytov vylúčených do moču kolíše aj v závislosti od veku a pohlavia pacienta. Leukocytúria sa všeobecne definuje mikroskopickým vyšetrením ako prítomnosť viac ako 5 leukocytov v zornom poli v necentrifugovanom moči alebo viac ako 10 leukocytov v zornom poli centrifugovaného moču. Pri kvantitatívnom vyšetrení moču považujeme za hornú hranicu referenčných hodnôt 4 milióny leukocytov, resp. 4000 leukocytov/minútu.

U starších dievčat a mladistvých dochádza ku kontaminácii moču sekréciou z genitálu, a preto sú zistené hodnoty tzv. fyziologickej leukocytúrie vyššie ako u iných pacientov. Leukocyty neprežívajú v moči viac ako 48 h, pretože sú citlivé na pH i osmolalitu moču a dosť rýchlo sa rozpadajú v alkalickom a hypotonickom moči. Leukocyty sú približne 1,5 krát väčšie ako erytrocyty a pri bežnom mikroskopickom vyšetrení moču sa počítajú spolu s epitelovými bunkami, od ktorých ich je možné odlíšiť pomocou farbenia, Sternheimer a Malbinovou metódou.

Epitelové bunky pochádzajú predovšetkým z glomerulov a proximálnych tubulov a preto ich zvyčajne zistíme u chorých s aktívnymi proliferatívnymi (množiacimi sa) glomerulonefritídami, prípadne pri akútnej tubulárnej nekróze.

Z leukocytov sa v moči najčastejšie vyskytujú granulocyty, ktorých jadro sa farbí purpurovo a na modro sa farbia vnútri obsiahnuté granulá. Pri použití značkovacích imunologických techník, ktoré nie sú v bežnej nefrologickej praxi prístupné, sa v moči našli aj makrofágy a rôzne typy lymfocytov. Presná identifikácia jednotlivých buniek je dôležitým diagnostickým činiteľom pri odmietnutí štepu.

Mikroskopická snímka moču pri leukocytúrii

 

Leukocytúria býva najčastejšie spojená s infekciou obličkového parenchýmu a vývodných močových ciest, avšak pre diagnózu infekcie nie je rozhodujúcim nálezom.

Pri pyelonefritíde (akútnom zápale obličky) sa v moči môžu nachádzať aj epitelové bunky alebo leukocytové valce. Pri infekcii v dolných močových cestách, osobitne pri pretrvávajúcich infekciách a pri asymptomatickej bakteriúrii (prítomnosť baktérií v moči), často leukocyty v moči nie sú zistiteľné. Zriedkavejšie je leukocytúria sprievodným prejavom urolitiázy (močových kameňov), tumoru alebo erózie mukózy (sliznice). Všeobecne sa leukocytúrii neprisudzuje veľký diagnostický a prognostický význam.